• Rc1
  • Rc2
  • Rc3
  • Rc4
  • Rc5
  • Rc6
  • Rc7
Share & Learn
อาหารสำหรับผู้ป่วยในช่วงภัยพิบัติ
ในช่วงทีมีภัยพิบัตผู้ที่โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคไตควรระมัดระวังเรื่องอาหารเป็นพิเศษ แม้นว่าในขณะนี้ท่านอาจจะไม่มีทางเลือกในการรับประทานมากนัก แต่จริงๆแล้ว ท่านสามารถเลือกรับประทานให้เหมาะกับโรคของท่านได้งายๆ
Download 
Food Model